Detail produktu

JIZERSKÉ HORY 1 – o mapách, kamení a vodě
1800

ks

JIZERSKÉ HORY 1 – o mapách, kamení a vodě

Roman Karpaš a kol.

  

Jedná se o několikadílný projekt, popisující Jizerky ze všech možných úhlů pohledu. První díl sestavil kolektiv 70 odborníků a týká se především neživé přírody. Shrnuje historii správního dělení, dění kolem státní hranice, mapování oblasti, geologii, využití nerostného bohatství, mineralogii, sledování počasí a vše o vodních tocích a zásobování pitnou vodou. Na konci je připojen dosud nejrozsáhlejší česko-německo-polský slovník historických jmen obcí, toků, skal a dalších terénních tvarů. Pohoří je pojato komplexně včetně polské části. Kromě odborných informací, z nichž některé jsou publikovány vůbec poprvé, zde je i mnoho kapitol, které jistě osloví i ty čtenáře, pro něž nejsou kameny a voda hlavním předmětem zájmu. Namátkou jmenujme příběh středověkého kutače cínu, osudy černostudničních kameníků (bohužel poslední práce Jany Scheybalové před jejím úmrtím), dramatické situace na státní hranici, dosud nevydané podrobnosti z historie hory Jizery, osady Mýtiny apod. Výběr z rozsáhlého obsahu, který ve skutečnosti obsahuje téměř dvě stovky kapitol, připojujeme níže. 

 

Celobarevná publikace

576 stran

téměř 2 000 reprodukcí

velký formát 23x32 cm

Sleva:  1950   1800 Kč

 

Výběr z obsahu:
O ÚZEMÍ JIZERSKÝCH HOR
Vymezení zájmové oblasti
Administrativní územní členění
Současné správní členění v ČR a Polsku
Vývoj správního uspořádání
Zemské a státní útvary a jejich hranice Strickerhäuser - Tkacze - Mýtiny
Vývoj zeměpisných jmen
O mapách Jizerských hor

GEOLOGIE JIZERSKÝCH HOR
Geologická stavba hor
Neoproterozoikum - mladší starohory
Spodní paleozoikum - starší prvohory
Křemenná žíla na Izerskich Garbach
Fylity železnobrodského krystalinika
Svrchní paleozoikum - mladší prvohory
Jizerské (centrální) žuly
Skály a skalní útvary z jizerské (centrální) žuly
Liberecká žula
Skály a skalní útvary z liberecké žuly včera a dnes
Tanvaldská žula
Fojtecká žula
Malá intruzivní tělesa a žíly, aplity a bazické pecky
Rohovcové skály Grzbietu Wysokego
Terciér - třetihory
Třetihorní usazeniny a vulkanity
Kvartér - čtvrtohory
Tektonika
Zemětřesení v Jizerských horách

NEROSTNÉ SUROVINY A JEJICH VYUŽITÍ
Něco z historie hornictví a geologie
Zlato v Jizerských horách
Rudy železa a železářství
Raspenavský hamr
Cín na severním úpatí hor
Historické dolování cínu u Nového Města p. S.
Důlní památky a archeologický výzkum
Hornické památky na polské straně Jizerských hor
Mapy Gierczynského pásma z archivu v Katowicích
Zkoumání cínových ložisek po roce 1945
Novoměstské vrty
Pyritové ložisko ve Szklarské Porębě
Výskyty radioaktivních surovin
Drahokamy a zdobné kameny
Will-Erich Peukert
Zwalisko neboli Wieczorny Zamek
Karbonátové suroviny
Raspenavská vápenka
Stara Kamienica
Křemenné žíly
Živce a živcové suroviny
Štěrkopísky a stavební písky
Uloženiny jílů a hlín
Třetihorní uloženiny s lokálními uhelnými slojemi
Čtvrtohorní pokryvné útvary
Kámen - nejrozšířenější surovina Jizerských hor
Ruprechtické lomy
O lomařském řemesle
Jizerskohorští žulaři
Kamenictví na Černostudničním hřbetu
Jizerské ortoruly
Svory a fylity na severu a jihu Jizerských hor
Dráči břidlice
Vulkanity

MINERALOGIE
Muzea a veřejné sbírky
PŮDY

GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY JIZERSKÝCH HOR
Horopis Jizerských hor
Morfostrukturní poměry
Morfoskulpturní poměry
Úvahy o neotektonických etapách a jejich stáří
Vliv vlastností hornin na tvary reliéfu
Vypuklé tvary reliéfu
Zarovnané povrchy
Údolí a údolní kotliny
Kryogenní, nivační a glacigenní tvary
Projevy kontinentálního ledovce
Nivační deprese

SKALNÍ?ÚTVARY JIZERSKÝCH HOR
Tory, hradby a mrazové sruby Jizerských hor
Jizera, Smědavská hora
Zvětralinové úlomkovité akumulace
Jeskyně a speleologický průzkum
Drobné skalní tvary a mikroformy v žulách
Viklany
Skalní mísy a hřiby
Skalní perforace (brány, okna, hodiny)
Plátkovité skály
Zvláštní skalní tvary
Skály v pověstech a lidové fantazii

PODNEBÍ A POČASÍ JIZERSKÝCH HOR
Z historie sledování počasí
Klima Jizerských hor
Teplota vzduchu
Chladné klima na Jizerce
Průběhy zim v Jizerských horách
Srážky
Významné srážkové epizody
Historie měření na Nové Louce
Významné extrémní srážkové epizody
Usazené srážky
Vítr
Znečišťování ovzduší
Emisní zdroje
Monitorování imisních koncentrací
Vymezení rizikových oblastí potenciálního poškození
vegetace přízemním ozonem
Atmosférická depozice
Inverzní situace v atmosféře
Meteorologická stanice Souš
Lidé a počasí v Jizerských horách

O VODĚ JIZERSKÝCH HOR
Hydrogeologické poměry
Prameny a prameniště
Městské a parkové prameny
„Zázračné" studánky, vodoléčebné ústavy
Minerální vody a lázně
Świeradów Zdrój, Czerniawa Zdrój
Lázně Libverda
Novoměstská kyselka
Opolno Zdrój
Vratislavická kyselka
Kořenov - Mléčný pramen
Polské prameny
Termální vody hlubokého oběhu
Radioaktivní vody
Jablonecké Paseky
Vodopis
Charakterizace průtoků
Síť vodoměrných stanic
Experimentální povodí
Povodně, průtoky a n-leté vody
Systém varování a ochrany před povodněmi
Správa bystřinných toků a stavby přehrádek
Jizerskohorské vodopády
Rybníky
Jizerskohorské přehrady
Vodní díla na jizerskohorských řekách
Zásobování pitnou vodou
Skupinový vodovod Liberec-Jablonec n. N.
Kanalizace a čistírna odpadních vod Liberec
Vodovody a kanalizace na Frýdlantsku

PŘÍLOHY
Česko-německo-polský slovník názvů obcí, terénních tvarů a vodstva
Literatura
Rejstřík místní
Rejstřík jmenný
Rejstřík věcný

 

 
 
Váš bonus

Knihy zasíláme poštou po připsání příslušné částky na účet 2001051458/2010.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno objednavatele.

Neúčtujeme poštovné a balné!

 

Aktuální nabídka

Očekávaná novinka již k dispozici!


5. díl – JIZERSKÉ HORY – O HISTORII A UMĚNÍ DO ROKU 1914

 


 

 

Bonus pro Vás

Při objednávkách nad 300 Kč, neúčtujeme poštovné ani balné!

ankara kız yurdudershane ankara