Detail produktu

Jizerské hory 3 - o lese, dřevu a ochraně přírody
1800

ks

Jizerské hory 3 - o lese, dřevu a ochraně přírody

 

Jedná se o třetí díl projektu, popisujícího Jizerky ze všech možných úhlů pohledu. Navazuje úzce na předchozí díl, který se zaměřil na botaniku, zoologii a pro zdejší chráněnou krajinnou oblast tak typická rašeliniště. Knihu sestavil kolektiv téměř stovky odborníků. Shrnuje vývoj ochrany přírody a zachycuje současný stav všech chráněných lokalit. Zvláštní kapitoly jsou věnovány Natuře 2000, ptačí oblasti Jizerské hory, územním systémům ekologické stability, ochraně krajinného rázu, památným stromům a významným krajinným prvkům. Z opatření na podporu ohrožených živočichů jmenujme např. vyvěšování budek pro hnízdění dravců, sov a pěvců, transfer obojživelníků a mravenců, ochranu zimovišť netopýrů, revitalizaci toků, stavbu rybích přechodů a také úsilí zachovat příhodné biotopy pro tetřívka.

 

Další část knihy je věnována ekologické výchově a práci neziskových organizací a dobrovolných ochránců přírody. Oddíl o lesním hospodářství shrnuje vývoj od středověku přes osvícenecké snahy o rozumné využívání lesního bohatství tak, aby se skoncovalo s jeho neřízeným devastováním a zároveň byly zaručeny trvalé výnosy, až po dnešní moderní metody.

 

Své místo zde má i lesnická typologie a kategorizace lesů. Mnoho stránek je věnováno poškozování lesa, především popisu příčin a průběhu imisně-kůrovcové kalamity 70. a 80. let. Neméně podrobné jsou i texty o obnově lesa včetně záchrany genofondu původní jizeskohorské populace smrku. Stranou nezůstalo ani lesnické školství a osvěta. Těžba a zpracování dřeva je zastoupena kapitolami o vývoji technologií práce v lesích, lesní dopravní sítí, přehledu téměř všech pil, které zde pracovaly a pracují a některým dřevozpracujícím podnikům, mezi nimiž zaujímá přední místo světoznámá firma Detoa v Jiřetíně pod Bukovou.

 

Ke kapitole o papírnách je přiřazen i medailonek Ferdinandova, zvaného v počátcích papírová víska, protože právě papírnická výroba mu vdechla život. V oddíle o lovu a myslivosti se dočteme mj. o starých čihařích, loveckých pobytech kancléře prezidenta republiky na Nové Louce, loveckých chatách, významných trofejích, mysliveckých uniformách i o chovu kožešinových zvířat a sportovním rybářství.

 

Poslední oddíl je věnován zemědělskému využívání krajiny se zaměřením na louky a pastviny.

Pohoří je pojato komplexně včetně polské části. Kromě odborných informací, z nichž některé jsou publikovány vůbec poprvé, jako např. o oborách nebo bez příkras popsané pozemkové reformě, zde je i mnoho kapitol, které jistě osloví i ty čtenáře, pro něž není přírodověda hlavním předmětem zájmu.

 

Namátkou jmenujme pověsti o kouzelné moci stromů, legendy o pytlácích a čarostřelcích, přehled jizerskohorských pomníčků s některými nově objevenými detaily, clam-gallasovské uniformy lesníků, výrobu rychnovských krabiček, nebo historii unikátní výzdoby oldřichovského domu, který nyní slouží ekologické výchově. Více než 250 kapitol je zárukou, že každý si přijde na své. Chybět nemohou ani velké reprodukce oblíbených leteckých snímků.

 

 

Celobarevná publikace, 528 stran, více než 1 400 reprodukcí, velký formát 23 x 32 cm

 

 

 
ukázky v .pdf

OBSAH:

 

 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

 

 

 

Ochrana přírody v Polsku 20–47

W. Bena, B. Gramsz, M. Jóža, J. Potocki,

R. Rąpała, K. Reczyńska, B. Wojtuń, K. Zając

 

 

 

Historie ochrany přírody – 20

 

 J. Potocki

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Torfowiska Gór Izerskich – 23

 

(r – podleB. Wojtuna)

 

            Izerskie Bagno – 27

 

            M. Jóža

 

            Borowina – 27

 

            Wręgi – 28

 

            Torfowisko Młyńskie (Nad Jagnięcym Potokiem) – 30

 

            Na Jagnięcym Potoku – 32

 

            Kobyla Łąka – 33

 

            Bagienko – 34

 

            Nad Halą – 34

 

            Zielony Kąt (W Zlevni Wreśnici) – 34

 

Rašeliniště Masywu Zielonej Kopy – 35

 

            Bagnisko Jakuszyce – 35

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Łaki  Gór i Pogórza Izerskiego – 36

 

K. Reczyńska

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Tłoczyna – 40

 

Rezerwat krokusy v Górzyńcu – 41

 

B. Wojtuń

 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków – 42

 

B. Gramsz, W. Bena, R. Rąpała, K. Zając

 

Góry Izerskie jako oblast zvláštní ochrany ptáků – 42

 

Charakteristika avifauny v polské části Jizerských hor – 42

 

Přehled významnějších druhů – 44

 

Pomniky Przyrody – 46

 

J. Potocki

 

 

 

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST JIZERSKÉ HORY 48–79

 

J. Feřtová, J. Hušek, T. Korytář, J. Mejzrová,  I. Novotná, P. Suchan, J. Sýkorová, P. Vetešník, P. Vonička

 

 

 

Období před vyhlášením chráněné krajinné oblasti Jizerské hory – 48

 

P. Vonička

 

Období po vyhlášení CHKO JH do roku 1990 – 49

 

P. Vetešník, J. Hušek

 

Bývala státní přírodní rezervace Holubník – 52

 

Období od roku 1990 do současnosti – 53

 

Znak chráněné krajinné oblasti Jizerské hory – 53

 

Značení chráněných území – 55

 

Scholzův dům - sídlo Správy chráněné  krajinné oblasti Jizerské hory – 56

 

J. Mejzrová

 

Zonace území CHKO Jizerské hory – 58

 

J. Hušek

 

Překryv hranic CHKO JH a území KRNAPu – 59

 

Natura 2000 – 60

 

I. Novotná

 

Ptačí oblast Jizerské hory – 62

 

J. Feřtová

 

Co jsou ptačí oblasti – 62

 

Základní údaje o ptačí oblasti Jizerské hory – 62

 

Podrobnější údaje o „cílových druzích“, pro něž byla ptačí oblast Jizerské hory vyhlášena – 63

 

Územní systémy ekologické stability – 65

 

T. Korytář

 

Tři základní prvky ÚSES a jejich úrovně podle významu – 65

 

ÚSES v Jizerských horách – 65

 

Ochrana krajinného rázu – 68

 

J. Mejzrová

 

Úvod do historie ochrany krajiny – 68

 

Zákonná ochrana krajinného rázu – 68

 

Preventivní hodnocení krajinného rázu Jizerských hor – 68

 

Oblasti krajinného rázu v Jizerských horách – 69

 

Pásma ochrany a obnovy krajinného rázu – 75

 

Ramsarská lokalita v Jizerských horách – 76

 

J. Hušek

 

Jizerská oblast tmavé oblohy – 76

 

P. Suchan

 

Jizerskohorské noční nebe – 78

 

Planetární stezka Orle – Chatka Górzystów – 79

 

 

 

MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 80–139

 

J. Hušek, J. Sýkorová

 

Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny – 81

 

J. Hušek

 

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky – 85

 

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery – 88

 

Přírodní rezervace Bukovec – 93

 

Přírodní rezervace Rybí loučky – 96

 

Přírodní rezervace Černá jezírka – 98 

 

Přírodní rezervace Prales Jizera – 100

 

Přírodní rezervace Klečové louky – 102                     

 

Přírodní rezervace Na Čihadle – 104              

 

Přírodní rezervace Černá hora – 106

 

Přírodní rezervace Ptačí kupy – 108               

 

Přírodní rezervace Nová Louka – 110

 

Přírodní rezervace Klikvová louka – 112

 

Přírodní rezervace Malá Strana – 113             

 

Přírodní rezervace Jedlový důl – 115

 

Přírodní rezervace Vápenný vrch – 117                      

 

Přírodní rezervace Křížový vrch – 118

 

J. Sýkorová

 

Přírodní památka Kodešova skála – 120

 

Přírodní památka Hadí kopec – 120

 

Přírodní památka Fojtecký mokřad – 122

 

J. Hušek

 

Přírodní památka Pod Dračí skálou – 123

 

Přírodní památka Tichá říčka – 124

 

Přírodní památka Tesařov – 124

 

J. Sýkorová

 

Přírodní památka Jindřichovský mokřad – 125

 

J. Hušek

 

Přírodní památka Na Kneipě – 125

 

Přírodní památka U Posedu – 126

 

Přírodní památka Vlčí louka – 127

 

Přírodní památka Quarré – 128

 

Přírodní památka Klečoviště na Smrku – 130

 

Přírodní památka Pod Smrkem – 131

 

Přírodní památka Lukášov – 132

 

J. Sýkorová

 

Přírodní památka Rádlo – 133

 

Přírodní památka Zásada – Pod Školou – 134

 

Přírodní památka Černá Desná – 135

 

J. Hušek

 

Přírodní park Peklo – 136      

 

J. Sýkorová

 

Přechodně chráněné plochy – 138

 

J. Hušek

 

 

 

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 140–149

 

J. Sýkorová

 

Obvod pověřeného úřadu Nové Město pod Smrkem – 141

 

Obvod pověřeného úřadu Frýdlant – 141

 

Obvod pověřeného úřadu Liberec – 142

 

Obvod pověřeného úřadu Jablonec nad Nisou – 147

 

Obvod pověřeného úřadu Železný Brod – 148

 

Obvod pověřeného úřadu Tanvald – 149

 

 

 

PAMÁTNÉ A VÝZNAMNÉ STROMY 150–172

 

T. Korytář, R. Karpaš, Eva Koudelková

 

Dřeviny ve volné krajině – 150

 

Památné stromy – 152

 

Buk lesní – Fagus sylvatica – 152

 

Dub letní – Quercus robur – 153

 

Javor klen – Acer pseudoplatanus – 155

 

Lípa srdčitá – Tilia cordata – 157

 

Lípa velkolistá – Tilia platyphyllos – 158

 

Topol bílý – Populus alba – 158

 

Jasan ztepilý – Fraxinus excelsior – 159

 

Jilm horský – Ulmus glabra – 159

 

Jírovec maďal – Aesculus hippocastanum – 159

 

Péče o staré stromy – 160

 

Památné stromy Jizerských hor – 164

 

            Významné stromy Lesů ČR – 166

 

            Některé významné a historické stromy – 167

 

            Roman Karpaš

 

            Stromy v lidové tradici – 170

 

            Eva Koudelková

 

 

 

PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU 173–197

 

L. Dostál, K. Farský, J. Feřtová, A. Hlídková, J. Hušek, J. Mejzrová, P. Menclová, V. Šrédl

 

Financování ochrany přírody – 173

 

J. Hušek

 

„Kauza“ Smrk – 174

 

Lesy ponechané samovolnému vývoji – 176

 

Opatření na podporu ohrožených živočichů – 177

 

J. Feřtová

 

Podpora hnízdních populací dravců, sov a pěvců – 178

 

Údržba ptačích budek – 181

 

J. Zeman

 

Podpora kolonií mravenců rodu Formica – 182

 

            J. Feřtová

 

Ochrana zimovišť netopýrů – 183

 

Jizerskohorský tetřívek – 184

 

L. Dostál

 

Management biotopů stojatých i tekoucích vod – 186

 

K. Farský, P. Menclová, V. Šrédl

 

Ochrana migrujících obojživelníků – 186

 

Transfer obojživelníků u Šolcova rybníka – 187

 

A. Hlídková

 

Vytváření nových biotopů pro  rozmnožování obojživelníků – 188

 

K. Farský

 

Obnova a výstavba nových retenčních nádrží – 189

 

Revitalizace vodních toků v Jizerských horách – 192

 

V. Šrédl, K. Farský

 

Migeační průchodnost vodních toků pro vodní živočichy – 195

 

K. Farský

 

 

 

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ 198–212

 

J. Dolak, P. Forman, J. Mejzrová, T. Korytář                    

 

Práce s veřejností – 198

 

J. Mejzrová

 

Komunikace s veřejnou správou a občany – 198

 

Média a další prezentace – 199

 

Publikační činnost – 201

 

Spolupráce s univerzitami a středními školami – 202

 

Mezinárodní spolupráce – 202

 

Naučné stezky – 203

 

Naučná stezka Oldřichovské háje a skály – 204

 

Ekologická výchova – 207

 

Projekty Správy CHKO JH pro základní školy – 207

 

Spolupráce s jinými organizacemi při školních projektech – 208

 

Akce pro veřejnost – 209

 

Oslavy výročí existence Správy CHKO JH – 210

 

Návštěvnické centrum Dům přírody – 211

 

Dobrovolní ochránci přírody – 211

 

J. Dolak, P. Forman, T. Korytář

 

 

 

Nestátní organizace V ochranĚ přírody 213–227

 

J. Doubnerová, B. Hušková, R. Karpaš, Z. Majerová, J. Široký

 

Mladí ochránci Jizerských hor – Z. Majerová, J. Široký – 213

 

Projekt Junior Ranger (r) – 215

 

Český svaz ochránců přírody – 216

 

J. Doubnerová

 

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor – 218

 

Společnost pro Jizerské hory – 219

 

Čmelák – Společnost přátel přírody – 220

 

Městské středisko ekologické výchovy Divizna – 221

 

Ekocentrum v Oldřichově v Hájích – 221

 

R. Karpaš, B. Hušková

 

 
 
Váš bonus

Knihy zasíláme poštou po připsání příslušné částky na účet 2001051458/2010.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno objednavatele.

Neúčtujeme poštovné a balné!

 

Aktuální nabídka

Očekávaná novinka již k dispozici!


5. díl – JIZERSKÉ HORY – O HISTORII A UMĚNÍ DO ROKU 1914

 


 

 

Bonus pro Vás

Při objednávkách nad 300 Kč, neúčtujeme poštovné ani balné!

ankara kız yurdudershane ankara